مشتری می تواند شکایات خود را از طریق زیر اعلام نماید :

  • به صورت تلفنی با شماره 09119374210 با مسئول رسیدگی به شکایات مطرح نماید.
  • از طریق ایمیل شرکت به آدرس info@lanterna.ir